Startpagina \ Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


1. Gebruiker erkent dat Agrarische Verkoop.nl de Advertentieruimte slechts ter beschikking stelt en Gebruiker daartoe toegang verleent en dat Agrarische Verkoop.nl op generlei wijze betrokken is bij transacties tussen Kopers en Verkopers.. 
Agrarische Verkoop.nl is jegens Gebruiker niet gehouden tot het verifiŽren van of het houden van controle op de kwaliteit, kwantiteit, veiligheid, hoedanigheid van de Producten of Diensten, de getrouwheid, nauwkeurigheid of rechtmatigheid van het Aanbod, het recht van Aanbieder de Producten of Diensten te verkopen en leveren of het vermogen van Bieders de Producten of Diensten te kopen.
2. Gebruiker erkent dat Agrarische Verkoop.nl in staat noch verplicht is de identiteit van een andere Gebruiker met zekerheid vast te stellen en dat Gebruiker zelf gehouden is zich te vergewissen van de identiteit en goede bedoelingen van een andere Gebruiker.
3. Gebruiker erkent dat Agrarische Verkoop.nl niet verantwoordelijk is voor de door Gebruikers ter effectuering van hun transacties gehanteerde betalingswijze. Agrarische Verkoop.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van of de risicoís verbonden aan een bepaalde betalingswijze.
4. Agrarische Verkoop.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriŽle schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van op de Advertentieruimte aangeboden Producten of Diensten.